STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI

im. Prof. Janusza Groszkowskiego

zapraszamy do działu RZECZOZNAWSTWO w serwisie internetowym OEIT SEP
http://www.oeit.sep.org.pl

e-mail: oeit.sep@neostrada.pl


rok założenia 1919
http://www.irsep.org/kontakt.html
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WARSZAWSKI

im. Kazimierza Szpotańskiego
zapraszamy do działu  OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I USŁUG TECHNICZNYCH 
w serwisie internetowym OW SEP
http://www.ee.pw.edu.pl/sep-ow
e-mail: owsep@neostrada.pl
OŚRODEKI RZECZOZNAWSTWA I USŁUG TECHNICZNYCH (ORiUT)
Ośrodek świadczy usługi z zakresu działalności gospodarczej dla osób prywatnych, instytucji, przedsiębiorstw, sądów, kancelarii prawnych i innych form gospodarczych w zakresie przedstawionym poniżej, zgodnym z zapisami w zał. nr 1 do Regulaminu Izby Rzeczoznawców SEP:
1. Ekspertyzy i opinie dla firm, sądów, organów ścigania, urzędów, staży pożarnej, organizacji ubezpieczeniowych, itp.;
2. Wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo-badawczych;
3. Doradztwo i konsultacje;
4. Wydawanie opinii o warunkach technicznych, o założeniach do konstrukcji i o projektach urządzeń, instalacji lub ich części;
5. Projekty techniczne, w tym projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii;
6. Opracowanie dokumentacji technicznych i eksploatacyjnych, również w formie elektronicznej;
7. Inwentaryzacje techniczne i kompletacyjne;
8. Sporządzanie dokumentacji powykonawczych;
9. Nadzory inwestorskie i autorskie;
10. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego;
11. Kosztorysowanie i weryfikowanie kosztorysów;
12. Pomiary i badania, w tym badania techniczne i eksploatacyjne instalacji, systemów, urządzeń i wyrobów;
13. Diagnostyka jakości połączeń sieci elektroenergetycznych za pomocą termowizji;
14. Badania niezawodnościowe urządzeń;
15. Badania specjalistyczne nowych technologii i konstrukcji, ocena prototypów;
16. Badania wyrobów przed dopuszczeniem do obrotu na obszarze Polski;
17. Odbiory jakościowe;
18. Uruchamianie instalacji, systemów, urządzeń i maszyn;
19. Określanie aktualnego stanu technicznego i stopnia zużycia urządzeń;
20. Określanie przyczyn niewłaściwej pracy, lub przyczyn awarii, z ewentualnym wskazaniem sposobu ich usunięcia;
21. Ocena zagrożeń i przyczyn nieszczęśliwych wypadków powodowanych przez urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne;
22. Ocena zagrożeń od elektryczności statycznej;
23. Opracowywanie szczegółowych instrukcji obsługi i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń oraz projektów przepisów;
24. Plany i bilanse zaopatrzenia w media (prąd, ciepło, gaz), doradztwo w zakresie prognoz, planów oraz założeń techniczno- ekonomicznych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego;
25. Prace studialne i badania literaturowe, w tym również, prognostyczne oraz dla potrzeb rozwojowych;
26. Doradztwo i konsultacje, prace naukowo-badawcze;
27. Opracowywanie programów i planów szkolenia technicznego;
28. Szkolenia i doskonalenie zawodowe, w zakresie poszczególnych działów specjalistycznych;
29. Opiniowanie i doradztwo w zakresie tworzenia i eksploatowania stanowisk badawczych i laboratoryjnych;
30. Udział w opracowywaniu założeń, wytycznych i projektów norm;
31. Poradnictwo i prace studialne w zakresie koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych;
32. Wykonywanie prac związanych z wyceną sieci, urządzeń i firm (m.in. wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji oraz roszczeń związanych ze służebnością gruntu zajmowanych przez sieci i stacje transformatorowe), w zakresie poszczególnych działów specjalistycznych;
33. Reprezentowanie zagranicznych podmiotów gospodarczych na rynku polskim;
34. Wystawy, reklama, tłumaczenia techniczne;
35. Wydawanie książek technicznych, skryptów, broszur przy współpracy z COSiW
36. Wykonywanie audytów energetycznych
37. Wnioskowanie o udzielenie rekomendacji SEP, dla firm i przedsiębiorstw.
Prace realizowane są przez weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów i asystentów SEP powoływanych w trybie określonym w regulaminie IRSEP oraz inne osoby posiadające wysokie kwalifikacje oraz posiadające wymagane uprawnienia państwowe do projektowania, nadzoru lub wykonywania audytów energetycznych